fbpixel

Search icon
Search

Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

TERMS & CONDITIONS PRIVACY POLICY

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του www.glow.gr. (εφεξής και ως «site»). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.glow.gr, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής αναφερόμενοι ως Ο.Π.Π.Υ.).

Η «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ IKE» (εφεξής αναφερόμενη ως η Δικαιούχος), δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε το παρόν. Η χρήση του site ή οιασδήποτε υπηρεσίας αυτού μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουσδήποτε όρου του παρόντος, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.glow.gr. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αποσύρει ή αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα οποτεδήποτε άνευ προηγούμενης ενημέρωσης.

I. Ρητή συναίνεση Χρήστη.

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των Ο.Π.Π.Υ του www.glow.gr.

Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του www.glow.gr.

II. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις  υπηρεσίες του www.glow.gr., δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποκτούν την ιδιότητα μέλους του site www.glow.gr και συμφωνούν και αποδέχονται ότι από την πρώτη φορά που κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιθυμούν να λαμβάνουν εντελώς δωρεάν, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ.  sms ή e-mail), πάσης φύσεως ενημερωτικά μηνύματα για νέες ή/και υπάρχουσες υπηρεσίες ή/και πληροφορίες ή/και προσφορές, ή/και δώρα σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι αν ζητηθεί από τη Δικαιούχο, θα παρέχει πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία, όπου απαιτείται και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί με δόλο φωνητικά ή εγγράφως, ανακριβή προσωπικά στοιχεία του ή στοιχεία τρίτου. Δεν θα χρησιμοποιεί τυχόν υπηρεσίες του www.glow.gr για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό, επικίνδυνο και εν γένει ανήθικο.

Tο www.glow.gr ζητάει από τον επισκέπτη /χρήστη τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Φυσικού Προσώπου, ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, Πόλη, Χώρα.
Αν ο επισκέπτης/ χρήστης επιθυμεί τιμολόγιο: Επωνυμία Επιχείρησης, Έδρα Επιχείρησης, Τηλέφωνο, E-mail, Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη, Χώρα.
Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται για την έκδοση παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του glow.gr.

To  www.glow.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους του σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβίαση όρων του παρόντος. Η δικτυακή κίνηση του www.glow.gr  καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies, τα οποία διατηρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσουμε.

III. Περιορισμοί Χρήσης του Site.

Απαγορεύεται η χρήση (από εγγεγραμμένα ή μη μέλη) του site για την άσκηση αθέμιτων  και παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου του site. Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του site για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ρητώς αναφέρεται ότι οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους.

Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους υπεύθυνους της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ IKE αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφαλείας συστήματος που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών των ιδίων ή άλλων χρηστών.

Οι χρήστες απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφαλείας των συστημάτων της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ IKE, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος, με σκοπό να παραβιάσουν την προστασία του απορρήτου.

IV. Άδεια.

H χρήση του site δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών του www.glow.gr, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης, κατ’ εφαρμογή των Ο.Π.Π.Υ της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου του www.glow.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

V. Περιορισμός Ευθύνης.

Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.glow.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.glow.gr γίνεται με δική σας ευθύνη, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του www.glow.gr συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Το www.glow.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιευμάτων και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες της Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για τη δική σας εξυπηρέτηση.

Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημία σας προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών ή πληροφοριών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του www.glow.gr. και αφορούν άλλες εταιρίες.

Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.glow.gr ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

VI. Πνευματική Ιδιοκτησία.

To www.glow.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.glow.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του www.glow.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο www.glow.gr έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν άμεσα εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους. 
Εμπορικά σήματα -λογότυποι, επωνυμίες, και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.glow.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Το www.glow.gr (http://www.glow.gr) περιέχει διαφημίσεις, είτε σε μορφή πληρωμένου άρθρου (advertorial) ή σε μορφή διαφημιστικού πλαισίου (banner), καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από διαφημιζόμενους, τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. O Δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οποιωνδήποτε τρίτων που θεωρούνται ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Ο Δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

VII. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Το www.glow.gr περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.glow.gr και συνεπώς το www.glow.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.glow.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.glow.gr. Συνεπώς, κάθε επίσκεψη και χρήση ιστοσελίδας στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμου η ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με ατομική ευθύνη του χρήστη.

VIII. Πολιτική Χρήσης Cookies
Το www.glow.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη  ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που  αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη-χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.glow.gr και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες αυτές είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.Ο επισκέπτης-χρήστης του www.glow.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του GLOW.GR είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.glow.gr δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

IX. Προσωπικά Δεδομένα.

Τα εγγεγραμμένα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Το www.glow.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης, χρήστης των σελίδων υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και γνωρίζοντας τους όρους του παρόντος. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, επισκεπτόμενος απλώς την υπηρεσία www.glow.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την παρούσα δικτυακή τοποθεσία, χωρίς να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας και εν γένει προσωπικά σας στοιχεία εφόσον δεν ζητάτε πληροφορίες για τις οποίες θα έχετε πρόσβαση μόνο με τον κωδικό ασφαλείας. Ο διακομιστής δικτύου συγκεντρώνει διευθύνσεις IP και όχι τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών. Οι διευθύνσεις IP που συγκεντρώνονται δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνωριση των χρηστών, αλλά την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κ.λμ., με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου της δικτυακής τοποθεσίας.

Η Δικαιούχος δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, μελών, χρηστών στο www.glow.gr σε κανενα τρίτο φορέα.

Ανήλικοι: Εάν είστε κάτω των 18 ετών, απαιτείται η συναίνεση του γονέα ή του έχοντος τη γονική μέριμνα για την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών σας στοιχείων. Δεν θα επιτρέπεται η παροχή προσωπικών δεδομένων από χρήστες που δεν έχουν λάβει την εν λόγω συναίνεση.

X. Αποζημίωση.

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ ΕΠΕ οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου
αποζημιώσετε την ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΑΣΤΑ IKE για κάθε θετική και αποθετική ζημία της, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

XI. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Οι παρόντες ΟΠΠΥ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω ΟΠΠΥ ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει και αφορά άμεσα ή έμμεσα στο www.glow.gr, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας.