ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΑΣΤΑ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

Σύνταξη & Εµπορική ∆/νση Τσιµισκή 81, 54622  Θεσσαλονίκη,

Τ: 2310 220 896-7, F: 2310 220 826

info/glow.gr

 

Οικονοµική ∆/νση-Λογιστήριο 
Λασκαράτου 4, 54646 Θεσσαλονίκη,

Τ: 2310 548 803, F: 2310 513 850

kiki/glow.gr

 

Placeholder for GoogleMap. Use the preview button to see the real map.